Inwentaryzacja – jak ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja – jak ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja – jak ją przeprowadzić?

Co robisz przed wypiciem sylwestrowego szampana? Makijaż? Wiążesz krawat? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, z pewnością wykonujesz inwentaryzację. Inwentaryzacja przeprowadzana na koniec każdego roku jest obowiązkowa. Czy inwentaryzacja i spis z natury to to samo? Czy inwentaryzacja i remanent to to samo? Czy są jakieś szczegółowe wytyczne dotyczące inwentaryzacji? Od pytań kręci Ci się w głowie jak po najlepszym szampanie? Spokojnie. Odpowiedzi – w tekście.

Inwentaryzacja, spis z natury, remanent – czy czymś się różnią?

Spis z natury a remanent

Pojęcia spis z natury i remanent używane są zamiennie. Sam spis z natury (remanent) polega na przeliczeniu wszystkich posiadanych aktywów przedsiębiorstwa.

Podczas pierwszego liczenia brane pod uwagę są wszystkie elementy, które wskazuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r.:

 • Towary handlowe
 • Materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • Półwyroby
 • Produkcję w toku
 • Wyroby gotowe
 • Braki i odpady.

Kolejne liczenie może być wyrywkowe, ale powinny uczestniczyć w nim inne osoby niż w pierwszym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o remanencie, zapraszamy do naszego tekstu, w którym skupiamy się na tym właśnie zagadnieniu.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to ogół działań podejmowanych w celu ustalenia ilościowego i wartościowego stanu majątku danego przedsiębiorstwa. Remanent (spis z natury) może być jednym z elementów inwentaryzacji. Rezultatem inwentaryzacji jest wyjaśnienie różnic między rzeczywistym stanem majątkowym a stanem wynikającym z dokumentów księgowych.

Rodzaje inwentaryzacji

Niektórzy błędnie stawiają znak równości między inwentaryzacją a spisem z natury (remanentem). Wyróżniamy kilka rodzajów inwentaryzacji. Spis z natury (remanent) jest jednym z nich.

 1. Spis z natury (remanent)
 2. Uzgadnianie sald z kontrahentami – dot. środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pożyczek, kredytów, należności i zobowiązań
 3. Weryfikacja stanu ewidencyjnego – dotyczy aktywów i pasywów, których stanu nie można ustalić za pomocą spisu z natury lub uzgodnienia sald z kontrahentami. Obejmuje m.in. grunty rolne czy należności i zobowiązania publicznoprawne.

Dokument inwentaryzacyjny

Dowodem przeprowadzonej inwentaryzacji jest dokument inwentaryzacyjny. Co powinien zawierać?

 • Imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • Datę sporządzenia spisu
 • Numer kolejnych pozycji arkusza spisu z natury
 • Szczegółowe określenie towaru i innych składników zawartych w spisie
 • Jednostkę miary
 • Ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • Cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • Wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • Łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę: Spis zakończono na pozycji…
 • Podpisy osób sporządzających spis
 • Podpis właściciela zakładu (wspólników)

Uwagi dotyczące konkretnych branż zawarto w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r. [§ 28].

Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do aktualizacji księgi przychodów i rozchodów.

Kiedy przeprowadzamy inwentaryzację?

Najczęściej na koniec roku obrotowego – 31 grudnia. Obowiązkową inwentaryzację przeprowadzamy co najmniej raz do roku.

Uwaga: Jeśli przeprowadziłeś remanent 31 grudnia – na koniec roku podatkowego, nie musisz przeprowadzać remanentu 1 stycznia. Remanent zamykający rok podatkowy będzie jednocześnie otwierającym nowy rok podatkowy, o ile stany nie uległy zmianie.

Kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji?

Za przeprowadzenie inwentaryzacji i jej prawidłowy przebieg odpowiada kierownik danej jednostki.

Metody inwentaryzacji

Inwentaryzację można przeprowadzać ręcznie. Można także używać m.in.:

 • Drukarki etykiet
 • Czytnika kodów kreskowych
 • Kolektora danych
 • Oprogramowania komputerowego.

Jeśli masz program do faktur, program do prowadzenia firmy lub program do obsługi magazynu, sprawdź, czy umożliwi on Tobie przeprowadzenie inwentaryzacji. Jeśli tak, jesteś w doskonałej sytuacji. Nie musisz martwić się o dokument inwentaryzacyjny. Prawdopodobnie wydrukujesz go ze swojego programu. Natomiast sama inwentaryzacja z całą pewnością pójdzie Ci sprawnie. Jeśli wciąż nie masz odpowiedniego oprogramowania, pozwól sobie pomóc.

Udostępnij